Speakers of 2017

Vivek Mishra

Wellknown Fiction Writer

Vivek Agnihotri

Writer & Film Director

Som Thakur

Renowned Hindi Lyricist

Mannu Bhandari

Renowned Indian Writer

Kusum Ansal

Renowned Indian Writer

Bharathi S Pradhan

Renowned Writer

Asgar Wajahat

Renowned Writer

AAKANKSHA PARE KASHIV

Wellknown Short Story Writer

Nilesh Mishra

Bhawana Somaaya

Sanjeeta Gupta

Tarun Kumar Vahi

Gulzar-Dehlvi

Waseem Rashid

Hannah Anzi

Dr Lalitya Srivastava

Anuradha

Dr. Mirdula Tandan

Arif Mohammad Khan

Divik Ramesh

Dheeraj Varma

Dr. Zoltan Wilhem

Ratan Kaul

Gurjit Singh

Sunil Yadav

Nisha Bhargava

Shri Krishna Nirmal

Punesh Anand

Sudip-Sen

Alok Shiriwastava

Yatindra Mishra

SS Dogra